Usługi dendrologiczne

Wykonujemy inwentaryzacje zieleni wykorzystywane do:

 • 🌳 Inwentaryzacje zieleni,
 • 🌳 Operaty dendrologiczne,
 • 🌳 Przeglądy drzew pod kątem bezpieczeństwa,
 • 🌳 Ekspertyzy dendrologiczne,
 • 🌳 Pogotowie dendrologiczne,
 • 🌳 Projekty ochrony drzew,
 • 🌳 Projekty gospodarki drzewostanem,
 • 🌳 Wyceny wartości odszkodowań,
 • 🌳 Szacunki brakarskie drewna.

więcej zdjęć

Wykonujemy opracowania i dokumentacje niezbędne do:

 • uzyskiwania zezwoleń od Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków na wykonywanie prac związanych z pielęgnacją lub usuwaniem drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków.
 • ustalania wartości obiektów zadrzewionych,
 • określania stanu zdrowotnego drzew,
 • określania wieku drzew,
 • oceniania statyki drzew,
 • oceniania zagrożenia stwarzanego przez drzewa,
 • określania klas ryzyka,
 • określania zalecanych prac arborystycznych,
 • projektowania inwestycji,
 • uzyskiwania pozwoleń na usunięcie drzew,
 • ustalania miąższości, udziału sortymentów oraz wartości przewidzianego do pozyskania drewna metodą szacunku brakarskiego na pniu.

Wiedzę i doświadczenie naszego zespołu wspieramy najnowocześniejszymi urządzeniami i innowacyjnymi technologiami. Korzystamy z urządzeń mobilnych, rejestratorów danych GPS i analiz przestrzennych GIS. Ponadto posiadamy drony i urządzenia rejestrujące.

Jesteśmy właścicielem tomografu dźwiękowego PICUS SONIC TOMOGRAPH version 3 służącego do sonicznego, bezinwazyjnego badania drzew stojących. W sposób bezinwazyjny wykonujemy tomogramy poprzeczne pnia obrazujące występowanie, lokalizację i rozmiar zgnilizn, ubytków i pęknięć znajdujących się wewnątrz pni stojących drzew. Stosowanie nieinwazyjnej techniki badania drzew nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowotności. Jest to niezwykle ważne przy badaniu drzew cennych - np. pomnikowych.

W roku 2021 poszerzyliśmy zakres usług o innowacyjne badania wytrzymałości drzew na złamanie pnia oraz badania stabilności drzew w gruncie metodą statycznych testów obciążeniowych elasto-inklino. Do wykonywania prób obciążeniowych wykorzystujemy zestaw TreeQinetic.

Testy obciążeniowe TreeQinetic wykonujemy równolegle ze sprawdzaniem stanu pni tomografem sonicznym Picus3 uzyskując kompleksowe informacje na temat stanu drzew bazujące na urządzeniach i oprogramowaniu tego samego producenta. W skali regionu jesteśmy jedyną firmą zajmującą się tak kompleksowym wykonywaniem badań stanu, wytrzymałości i stabilności drzew.

W imieniu inwestorów przeprowadzamy procedury dotyczące uzyskania pozwoleń na usunięcie drzew oraz wykonujemy ekspertyzy w zakresie ornitologii i ocen oddziaływania na środowisko.

Pracownicy TAXUS ARBOR posiadają uprawnienia:

 • brakarskie upoważniające do określania miąższości, udziału sortymentów oraz wartości drewna,
 • SITO NOT inspektora nadzoru prac w zieleni na terenach zurbanizowanych,
 • SITO NOT rzeczoznawcy terenów zieleni,
 • MTUiOD inspektora nadzoru robót arborystycznych,
 • biegłego sądowego z zakresu leśnictwa,
 • MTUiOD rzeczoznawcy w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew,
 • INSTYTUTU DRZEWA certyfikowanego inspektora drzew (kompatybilne z Baumkontrolleur).